انجمن‌های ستاو

انجمن فوتسال وزارت ع ...

تهران

انجمن فوتسال وزارت علوم

انجمن شطرنج وزارت عل ...

انجمن شطرنج وزارت علوم (دختران و پسران) دانشگاه های کشور واژه شطرنج همان شترنگ ...

انجمن تیراندازی ادار ...

انجمن تیراندازی وزارت علوم

انجمن کشتی

انجمن کشتی

مراکز تندرستی و مشاو ...

امروزه، توجه به گسترش فرهنگِ ورزش و انجام فعاليت­هاي بدني بيش از گذشته ضرورت ياف ...

انجمن آمادگی جسمانی ...

انجمن آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه‌های کشور