مربی‌ها/اساتید ستاو

رضیه رضایی رشتی

از تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۹ ...

کاوه منصوری

مربی و داور رسمی فدر ...

معصومه یارکه سلخوری

از تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۹ ...

مژگان علي آبادي

از تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۹ ...

سحر خسروپناه

از تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۹ ...

سحر باقرپور صابونی

از تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۹ ...

پريسا مزرعه فراهاني

از تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۹ ...

زهرا پوراقایی اردکان ...

از تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۹ ...

زهرا نقی زاده جاوید ...

از تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۹ ...

اکرم خوش بخت

از تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۹ ...

معصومه هدایتی

از تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۹ ...

محمدحسین قربانی

از تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۹ ...

بهناز سیدی اقدم

از تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۹ ...

مریم تر ه کار

از تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۹ ...

ساناز رویتوند

از تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۹ ...

mahla heydari

از تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۹ ...

محترم پاینده

از تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۹ ...

زهرا خانی

از تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹ ...

اکبر نوری حبشی

از تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۹ ...

فرهاد فروزان

از تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۹ ...

رضا رستاخیز

از تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ...

کاظم قبادی

از تاریخ ۰۵ شهریور ۱ ...

احسان احمدی

از تاریخ ۱۹ شهریور ۱ ...

رویا کوگانی مقدم

از تاریخ ۰۷ آذر ۱۳۹۹ ...

سعید دلفان

از تاریخ ۰۷ آذر ۱۳۹۹ ...

محمد عمادعشقی

از تاریخ ۱۰ شهریور ۱ ...

معصومه ناظمی

از تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ ...

فاطمه شعبانی

از تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹ ...

اشرف باقری

از تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹ ...

Maryam Seifi

از تاریخ ۰۶ اردیبهشت ...