مربی‌ها/اساتید ستاو

حسين اسدبگي

کارشناس ارشد فیزیولو ...

امين بختياري

از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ...

مبين محل ماني

از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ...

هانيه رحمتي

از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ...

مژده متين

از تاریخ ۰۳ خرداد ۱۴ ...

سميه کيقبادي خواجه

از تاریخ ۰۶ خرداد ۱۴ ...

سهراب سروري

از تاریخ ۰۹ اردیبهشت ...

علي منعمي اميري

از تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳ ...

ريحانه فراهاني

از تاریخ ۱۳ اردیبهشت ...

دکتر فاطمه احمدي

از تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹ ...

رويا صادقي

مربی

سجاد گليان

از تاریخ ۰۱ بهمن ۱۳۹ ...

سيد محمد علوي

از تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳ ...

مريم خوش نيت

از تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳ ...

پيام عباسيان مهر

از تاریخ ۱۴ فروردین ...

مجيد رجبي

مربی بین المللی بدنس ...

مريم شرعياتي وزيري

از تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹ ...

Mehdi Mahdavi

از تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹ ...

محمد برزگري

از تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹ ...

عليرضا مولوي

از تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹ ...

حسن مهدي پور

از تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹ ...

مازيار شفيعي

از تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹ ...

جواد محمدي دهج

از تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹ ...

احد اصل غفاري ديزجي

از تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹ ...

عادل رحمان پور

از تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹ ...

محبوبه نعمتي

از تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹ ...

علي عرب

از تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹ ...

يگانه مشهدي

از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹ ...

درسا نظري

از تاریخ ۰۸ مهر ۱۳۹۹ ...

فرناز جناني ربطي

از تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹ ...