مربی‌ها/اساتید ستاو

علیرضا نیکبخت

از تاریخ ۰۸ مهر ۱۳۹۹ ...

مهسا داداشي

از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴ ...

محمدرضا حنطه

از تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴ ...

بهنام عباسي لرکي

از تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴ ...

زهرا کيقبادي خواجه

از تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴ ...

مينا پريايي

از تاریخ ۰۱ مرداد ۱۳ ...

فاطمه حامدي‌فر

از تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴ ...

محمود نوري سده

از تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴ ...

فاطمه شجاعي

از تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴ ...

هلن معبودي

از تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴ ...

ميلاد جمشيدي

از تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴ ...

وحيد ايرجي اسگوئي

از تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴ ...

فهيمه جنيد

از تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴ ...

داريوش خدامرادي

از تاریخ ۲۳ فروردین ...

حميد رجبي

از تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴ ...

بهناز بهمني

از تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴ ...

سودابه قنبري

از تاریخ ۰۵ تیر ۱۴۰۰ ...

زينب فرح اندوز

از تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹ ...

مجتبي نقوي

از تاریخ ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ...

جواد رشيدي

از تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹ ...

شکيلا زارع

از تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۰ ...

هدي بزرگي

از تاریخ ۰۴ اردیبهشت ...

فاطمه زارع

از تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۰ ...

سيده فاطمه حسيني

از تاریخ ۰۱ مرداد ۱۴ ...

الناز باقري

از تاریخ ۰۵ مرداد ۱۴ ...

نازي همتي

از تاریخ ۰۶ مرداد ۱۴ ...

حسين اسدبگي

کارشناس ارشد فیزیولو ...

امين بختياري

از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ...

مبين محل ماني

از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ...

هانيه رحمتي

از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ...