مربی‌ها/اساتید ستاو

آرين ايران‌پور

از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰ ...

مجتمع آموزش عالي فني ...

از تاریخ ۱۹ شهریور ۱ ...

حميد رضا زراعتي

از تاریخ ۱۴ اردیبهشت ...

سيد رفيع شفابخش

از تاریخ ۲۶ فروردین ...

اميد سليمان پور

از تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳ ...

زهرا رهبران

از تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ ...

رضا عبداله زاده

از تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ...

زاهده داوري

از تاریخ ۰۲ آبان ۱۴۰ ...

جواد باقري

از تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰ ...

محمدعلي بحري رودپشتي

از تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰ ...

سجاد کشتکار

مربی و داور رسمی فدر ...

فرشته لطفي

از تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰ ...

محمدعلي اختردانش

از تاریخ ۰۹ آبان ۱۴۰ ...

مريم صادقي

از تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰ ...

سيدامير سجادي

از تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴ ...

روح الله رحيمي خراشا ...

از تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴ ...

قادر عباس پور

از تاریخ ۰۵ آذر ۱۴۰۰ ...

عليرضا شهرآئيني

از تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۰ ...

رحيم علي زاده

از تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۰ ...

الهه طاهرسلطاني

از تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۰ ...

زهراء کارگر

از تاریخ ۰۸ آبان ۱۴۰ ...

سيده فاطمه جعفري نائ ...

از تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ...

وحيد قنبري مزيدي

از تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰ ...

آزاده اسماعيلي

از تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۰ ...

محمدعلي اختردانش

از تاریخ ۲۲ اردیبهشت ...

محمد حسين روانستان

از تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹ ...

محمد سليماني

از تاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۱ ...

mohamad reza abolgha ...

از تاریخ ۰۵ اردیبهشت ...

سمانه حاجي حسيني

از تاریخ ۰۱ خرداد ۱۴ ...

زهرا خداپرست

از تاریخ ۰۷ خرداد ۱۴ ...