سومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر شاهد و ایثارگر - دانشگاه اصفهان
| از 1401/05/29 تا 1401/06/06

سومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر شاهد و ایثارگر - دانشگاه اصفهان

فوتسال

دو و میدانی

شنا

والیبال

تنیس روی میز

بدمینتون

شطرنج