باشگاه‌های ستاو

پیست دوچرخه سواری دا ...

پیست دوچرخه سواری در محوطه خوابگاه خواهران دانشگاه بناب همه روزه با برنامه قبلی ...

زمین والیبال- بسکتبا ...

بناب

زمین بسکتبال که مشترک به عنوان زمین والیبال هم هست همه روزه با رزرو قبلی از ادار ...

سالن ایروبیک خواهران

بناب

سالن ایروبیک خواهران همه روز با برنامه قبلی در اختیار دانشجویان دختر می باشد.

باشگاه تندرستی

بناب

باشگاه تندرستی دانشگاه بناب همه روزه با برنامه مشخص در اختیار دانشجویان و کارکنا ...

زمین والیبال

بناب

زمین والیبال دانشگاه بناب در محوطه دانشگاه همه روزه برا استفاده دانشجویان با رزر ...

1398

قم

استخر

اصفهان

استخر سرپوشیده

سالن بدنسازی دختران ...

به مساحت تقریبی 40 متر مربع در محل خوابگاه دختران واقع است.