مربی‌ها/اساتید ستاو

زينب فرح اندوز

از تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹ ...

مجتبي نقوي

از تاریخ ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ...

جواد رشيدي

از تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹ ...

شکيلا زارع

از تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۰ ...

هدي بزرگي

از تاریخ ۰۴ اردیبهشت ...

فاطمه زارع

از تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۰ ...

سيده فاطمه حسيني

از تاریخ ۰۱ مرداد ۱۴ ...

الناز باقري

از تاریخ ۰۵ مرداد ۱۴ ...

نازي همتي

از تاریخ ۰۶ مرداد ۱۴ ...

حسين اسدبگي

کارشناس ارشد فیزیولو ...

امين بختياري

از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ...

مبين محل ماني

از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ...

هانيه رحمتي

از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ...

مژده متين

از تاریخ ۰۳ خرداد ۱۴ ...

سميه کيقبادي خواجه

از تاریخ ۰۶ خرداد ۱۴ ...

سهراب سروري

از تاریخ ۰۹ اردیبهشت ...

علي منعمي اميري

از تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳ ...

ريحانه فراهاني

از تاریخ ۱۳ اردیبهشت ...

دکتر فاطمه احمدي

از تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹ ...

رويا صادقي

مربی

سجاد گليان

از تاریخ ۰۱ بهمن ۱۳۹ ...

سيد محمد علوي

از تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳ ...

مريم خوش نيت

از تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳ ...

پيام عباسيان مهر

از تاریخ ۱۴ فروردین ...

مجيد رجبي

مربی بین المللی بدنس ...

مريم شرعياتي وزيري

از تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹ ...

Mehdi Mahdavi

از تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹ ...

محمد برزگري

از تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹ ...

عليرضا مولوي

از تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹ ...

حسن مهدي پور

از تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹ ...