تربيت بدني - با هدف ایجاد تمایل و رغبت دانشجویان به فعالیت‌های ورزشی و فوق برنامه اقدام به ایجاد برنامه ای جهت بهبود کیفیت آموزش و اثربخشی واجد تربیت بدنی عمومی دانشجویان شده است.
4 رکن اساسی در این برنامه پیشنهادی عبارتند از:
1) خلاقیت و تنوع
2) محتوای صحیح و اثربخش دروس
3) انگیزش یادگیرنده در حیات اجرای فعالیت ها
4) دانش و مهارت مدرس

همچنین این برنامه با استفاده از نظریه بلوم. با تاکید بر تغییر در حوزه های نگرشی،. شناختی و روانی حرکتی دانشجویات تدوین شده است.
لازم به ذکر است این برنامه در نیمسال اول سال تحصیلی 1397-98 به صورت پایلوت در دانشگاه خوارزمی اجرا شد و نتایج نسبتا قابل قبولی را داشته است.

تربيت بدني

مربی

با هدف ایجاد تمایل و رغبت دانشجویان به فعالیت‌های ورزشی و فوق برنامه اقدام به ایجاد برنامه ای جهت بهبود کیفیت آموزش و اثربخشی واجد تربیت بدنی عمومی دانشجویان شده است. 4 رکن اساسی در این برنامه پیشنهادی عبارتند از: 1) خلاقیت و تنوع 2) محتوای صحیح و اثربخش دروس 3) انگیزش یادگیرنده در حیات اجرای فعالیت ها 4) دانش و مهارت مدرس همچنین این برنامه با استفاده از نظریه بلوم. با تاکید بر تغییر در حوزه های نگرشی،. شناختی و روانی حرکتی دانشجویات تدوین شده است. لازم به ذکر است این برنامه در نیمسال اول سال تحصیلی 1397-98 به صورت پایلوت در دانشگاه خوارزمی اجرا شد و نتایج نسبتا قابل قبولی را داشته است.


 • برنامه‌ها

  برنامه‌ها

 • تمرین‌ها

  تمرین‌ها

 • دوره‌ها

  دوره‌ها

 • ارزیابی‌ها/مسابقات

  ارزیابی‌ها/مسابقات

[[w.title]]

[[w.description | limitTo: 100]] ...

هیچ تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[e.title]]

[[e.description | limitTo: 100]] ...

هیچ برنامه تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[c.name]]

[[c.description | limitTo: 100]] ...

هیچ دوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[a.title]]

[[a.description | limitTo: 100]] ...

هیچ فرم ارزیابی/مشاوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.


جهت مشاهده موارد بیشتر اپلیکیشن ستاو را دانلود کنید.

دانلود اپلیکیشن
اطلاعات تماس