برنامه کششی بالاتنه

ایجاد شده توسط مهناز منشوری

تعداد تمرین‌ها: ۱۶ عدد

برنامه کششی بالاتنه - برنامه کششی برای بالاتنه
برنامه کششی برای بالاتنه

برنامه کششی بالاتنه

چرخش مچ

2 ست | 10 تکرار

بصورت متناوب مچ دست و پای راست و چپ

چرخش بالاتنه

2 ست | 10 تکرار

بصورت متناوب ۱۰تکرار به سمت راست ۱۰ تکرار به سمت چپ

خم شدن به پهلو

1 ست | 20 تکرار

کشش عضلات پهلو پشت صاف

کشش عضلات پشتی

2 ست | 10 تکرار

بصورت ایستا انعطاف عضلات پشتی ستون مهره سر پایین باشد

کشش سه سر بازویی دست راست

2 ست | 10 تکرار

دست راست

کشش سه سر بازویی

2 ست | 10 تکرار

دست چپ

کشش دوسر بازویی

2 ست | 10 تکرار

دست چپ

کشش دوسر بازویی

2 ست | 10 تکرار

دست چپ

کشش قفسه سینه

2 ست | 12 تکرار

بصورت ایستا

کشش عضلات پهلو

2 ست | 10 تکرار

سمت چپ

کشش پهلو

2 ست | 10 تکرار

سمت راست

چرخش پهلو

2 ست | 10 تکرار

سمت چپ

چرخش پهلو

2 ست | 10 تکرار

سمت راست

کشش کمر و سرینی

2 ست | 10 تکرار

پای راست خم و کشیده شود کشش در کمر و باسن احساس شود

کشش کمر و سرینی

2 ست | 10 تکرار

پای چپ خم و کشیده شود کشش در کمر و باسن حس شود

کشش عضلات قدامی شانه

2 ست | 12 تکرار

پشت صاف و شانه ها به عقب کشیده شود