مدیریت اعزام وسرپرستی کاروان های ورزشی با محوریت ورزش دانشجویی

قیمت:

رایگان

باشگاه آنلاین اداره کل
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

زمان برگزاري دوره آموزشی:

- روز دوشنبه : 9خرداد1401 ازساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰ می باشد

کارگاه مدیریت اعزام رویدادورزشی با محوریت ورزش دانشجویی: ازساعت ۸:۳۰ الی ۱۰

کارگاه مدیریت وسرپرستی تیمهاوکاروانهاي ورزش دانشجویی: ازساعت۱۰ الی ۱۱:۳۰

.