راهبردهای اجرایی توسعه ورزش تنیس در دانشگاه ها

قیمت:

رایگان

انجمن تنیس
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
دوره در حال اجرا است..
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

این دوره در روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01

ساعت 10 الی 12 برقرار خواهد بود.

.