کارگاه آشنایی با رشته ها و سبک های ورزش های الکترونیک

قیمت:

رایگان

انجمن ورزش های الکترونیک
از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ تا ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

کارگاه آشنایی با رشته ها و سبک های ورزش های الکترونیک

.