تغذیه در کشتی

قیمت:

رایگان

انجمن کشتی
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
99 نفر ظرفیت باقی مانده
مشاهده دوره

انچه در مورد تغذیه قبل از مسابقات ، حین مسابقات و بعد از مسابقه و تمرین باید دانست

.