بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور

قیمت:

رایگان

باشگاه آنلاین اداره کل
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور

زمان :شنبه ا مرداد ماه

ساعت :۱۹ تا ۲۰:۳۰

مدرس :آقای دکتر حمیدرضا مقصودی ایمن

.