الزامات حقوقی و قانونی شـرکت در رویدادهاي ورزشی

قیمت:

رایگان

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

"الزامات حقوقی و قانونی شـرکت در رویدادهاي ورزشی"

زمان برگزاری:سه شنبه ۱۴ تیرماه از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰

.