مسابقات همگانی مجازی فوتبال ویژه دانشجویان پسر دانشگاه‌های سراسر کشور

ایجاد شده توسط مسابقات همگاني

مسابقات همگانی مجازی فوتبال ویژه دانشجویان پسر دانشگاه‌های سراسر کشور - آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺠﺎزي رشته فوتبال همگانی(پسران) داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ وموسسات آموزش عالی سراسر کشور

لینک نمو
آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺠﺎزي رشته فوتبال همگانی(پسران) داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ وموسسات آموزش عالی سراسر کشور لینک نمونه فیلم های انجام مسابقه: https://b2n.ir/h87122 https://b2n.ir/m73962 لینک دانلود کامل آیین نامه برگزاری مسابقات: https://b2n.ir/a55749 مقررات فنی: ۱-ورزﺷﻜﺎران در ﻣﻨﺰل ﻳﺎ ﻓﻀﺎي آزاد ﻳﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ 4 آﻳﺘﻢ را اﻧﺠﺎم داده و وﻳﺪﻳﻮ را ﺑﺪون وﻳﺮاﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم در سامانه ستاو /https://setav.ir/stay-home در بخش مسابقات مربوطه بارگزاری کنند. ۲-ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﺤﻨﻪ اﺟﺮاي مسابقه ﺑﺪون ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ دورﺑﻴﻦ در ﻃﻮل ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد. ۳-برای صحت سنجی قبل از شروع مسابقه کرنومتر روشن وتا انتهای مسابقه در جلوی دوربین قرار بگیرد. ۴-نشان دادن فاصله ۵متری شرکت کننده تا هدف باید به نحوی در ویدیو صورت گیرد که برای داوران قابل قبول باشد.(مانند مترکردن ونشان دادن عدد روی متر) ۵-ﻓﺎﺻﻠﻪ ۵متری ﺑﻴﻦ ورزشکار و هدف باید با نصب ﻧﻮارﭼﺴﺐ یا ماژیکﻛﺎﻣﻶ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ. ۶-ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺎت نام،نام ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ،ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ را واﺿﺢ در وﻳﺪﻳﻮ اﻋﻼم ﻛﻨﻴﺪ. 7-ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ویژه دانشجویان ﭘﺴﺮان می باشد و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد شرکت کنندگان از هر دانشگاه وجود ندارد. تجهیزات مورد نیاز: 1-توپ فوتبال یا فوتسال 2-سبد لباس ۳-متر و نوار چسب یا ماژیک(جهت اندازه گیری فاصله شرکت کننده تا هدف) ۴-کرنومتر ۵-دوربین جهت فیلمبرداری قوانین ونحوه برگزاری مسابقه و امتیاز دهی: آیتم اول: روپایی زدن با توپ فوتبال شرکت کنندگان باید با هردوپا با توپ فوتبال روپایی بزنند و تعداد ضربه ها با هر دو پا در یک دقیقه به عنوان رکورد فرد در نظر گرفته می‌شود. خطا های این آیتم زدن دو ضربه متوالی با یک پا و افتادن توپ بر روی زمین است. بعد از انجام هر خطا شمارش از اول شروع می‌شود. آیتم دوم : سر زدن با توپ فوتبال شرکت کنندگان باید با سر به توپ فوتبال ضربه می زنند و تعداد ضربه ها با سر در یک دقیقه به عنوان رکورد فرد در نظر گرفته می‌شود. خطا های این آیتم افتادن توپ بر روی زمین و ضربه زدن به توپ با هر جایی غیر از سر می‌باشد. بعد از انجام هر خطا شمارش از اول شروع می‌شود. آیتم سوم : ضربه زدن با ران شرکت کنندگان باید با هردو ران پا به توپ فوتبال ضربه می زنند و تعداد ضربه ها با هر دو پا در یک دقیقه به عنوان رکورد فرد در نظر گرفته می‌شود. خطا های این آیتم زدن دو ضربه متوالی با یک پا وافتادن توپ بر روی زمین است. بعد از انجام هر خطا شمارش از اول شروع می‌شود. آیتم چهارم : انداختن توپ فوتبال در سبد در این آیتم شرکت کننده در یک فاصله 5 متری از سبد قرار گرفته و سعی می کند توپ را با ضربه زدن با پا به داخل سبد بیاندازد. تعداد ضربه های صحیح به داخل سبد در یک دقیقه به عنوان رکورد فرد در نظر گرفته می‌شود. در این چالش توپ باید حتما داخل سبد قرار بگیرد و خروج توپ از سبد به عنوان امتیاز محاسبه نمی‌شود. بعد از اینکه توپ داخل سبد قرار گرفت شرکت کننده توپ را از سبد برداشته و خود را برای ضربه بعدی آماده می‌کند. خطا های این آیتم خروج توپ از سبد، افتادن سبد بر روی زمین و قرار دادن سبد در کنار دیوار و کمک گرفتن از آن برای انداختن توپ در داخل سبد می‌باشد. به سه نفر برتر جوایزی اهدا می گردد.

جهت ثبت‌نام/خرید لطفا از طریق اپلیکیشن اندروید یا پنل کاربری وب (برای کاربران iOS) استفاده کنید.

دانلود اپلیکیشن اندروید ورود به پنل کاربری‌