اسکات پرشی _ squat jump

ایجاد شده توسط زهرا خلجي

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

ران همسترینگ سرینی ساق پا
ابتدا پاها را به اندازه عرض شانه ها باز کرده، با عقب بردن دستها و خم کردن زانو ها پرش به سمت بالا انجام دهید، مجدد با خم کردن زانوها فرود بیایید.