شنا روی میز

ایجاد شده توسط زهرا خلجي

شنا روی میز - در وضعیت شنا قرار بگیرید
پشت خود را در وضعیت خنثی نگه دارید دستهای خود را خارج از عرض شانه قرار دهید

عضلات درگیر:

شانه سینه بازو
در وضعیت شنا قرار بگیرید پشت خود را در وضعیت خنثی نگه دارید دستهای خود را خارج از عرض شانه قرار دهید سرتان را در وضعیت خنثی بر روی بالا تنه خود نگه دارید دستهای خود را خم کنید آرنج خود را به سمت خارج حرکت دهید.