گرم کردن پویا پایین تنه

ایجاد شده توسط زهرا خلجي

دسته‌بندی ورزش: گرم‌ کردن

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

ران همسترینگ سرینی ساق پا
شامل چند نمونه از حرکات کششی پویا برای گرم کردن قبل از تمرینات ✅گرم کردن قبل تمرین باعث افزایش جریان خون، کاهش آسیب، بهبود عملکرد ورزشی، و آماده سازی فیزیولوژیکی و روانی می شود.