اسکات همراه با بالا آورن زانو از پهلو

ایجاد شده توسط زهرا کوهستاني

اسکات همراه با بالا آورن زانو از پهلو - صاف بایستید و پاها را بیشتر از عرض شانه ها باز کنید. دست ها را پشت گردن قرار دهید. اسکات ساده بزنید

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام , بدن‌سازی

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

ران سرینی
صاف بایستید و پاها را بیشتر از عرض شانه ها باز کنید. دست ها را پشت گردن قرار دهید. اسکات ساده بزنید و هنگام بلند شدن پا را بلند کنید و زانو را خم کنید و آرنج را به زانو بزنید.