سرد کردن انتهای جلسه تمرینی

ایجاد شده توسط زهرا کوهستاني

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

شانه سینه ران پشت همسترینگ ساعد بازو پشت بازو سرینی ساق پا شکم
سرد کردن کل بدن انتهای جلسه تمرینی.