عضلات درگیر:

ساق پا
در سطحی بالاتر از سطح زمین فقط پنجه و سینه پا روی سطح قرار گیرد