سرد کردن بعد از تمرین اصلی

ایجاد شده توسط زهرا کوهستاني

سرد کردن بعد از تمرین اصلی - 14 نوع حرکت کشش مناسب جهت سرد کردن بدن بعد از تمرین. 
مدت زمان کشش لازم :  برای هر حرکت 15 ثانیه زما

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

شانه سینه ران پشت همسترینگ ساعد بازو پشت بازو سرینی ساق پا شکم
14 نوع حرکت کشش مناسب جهت سرد کردن بدن بعد از تمرین. مدت زمان کشش لازم : برای هر حرکت 15 ثانیه زمان نیاز می باشد.