کرانچ قیچی

ایجاد شده توسط زهرا خلجي

کرانچ قیچی - ⭕نحوه اجرا:
دراز بکشید، و شانه های خود را به آرامی از روی زمین بلند کنید. گردن و پاهای شما باید کشید

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

شانه ران همسترینگ سرینی شکم
⭕نحوه اجرا: دراز بکشید، و شانه های خود را به آرامی از روی زمین بلند کنید. گردن و پاهای شما باید کشیده و چند سانتی متر از روی زمین بلند شوند. پای راست را بلند کرده و از روی پای چپ رد کنید. تغییر جهت دهید. این کار را دوباره تکرار کنید.