چهار دست و پا - کشیدن دست و پای مخالف

ایجاد شده توسط مريم حدادي

چهار دست و پا - کشیدن دست و پای مخالف - همانند شکل در موقعیت مناسب قرار بگیرید و زانوهای خود را به طور مستقیم زیرلگن قرار دهید و بازوها و شا

دسته‌بندی ورزش: یوگا

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

پشت همسترینگ شکم
همانند شکل در موقعیت مناسب قرار بگیرید و زانوهای خود را به طور مستقیم زیرلگن قرار دهید و بازوها و شانه‌های خود را عمود بر کف زمین نگه دارید. زمانی که عمل دم را انجام می‌دهید به طور همزمان دست چپ و پای راست خود را از زمین بلند کنید. در حالیکه عمل بازدم را انجام می‌دهید به آرامی پای راست و دست چپ خود را به سمت زمین بیاورید. این حرکت را در سمت دیگر بدن خود تکرار کنید.