تکواندو مجازی_ جلسه پانزدهم عملی

ایجاد شده توسط زهرا خلجي

تعداد تمرین‌ها: ۱ عدد

تکواندو مجازی_ جلسه پانزدهم عملی - خط سوم را جداگانه تمرین نمایید.
خط سوم را جداگانه تمرین نمایید.

روز 1

خط سوم فرم یک

2 ست | 3 تکرار

شامل حرکات الگول ماکی-اپ چاگی و جیروگی