گواهی مسابقات همگانی

قیمت:

رایگان

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 7 روز
2 نفر ظرفیت باقی مانده
عضویت رایگان در دوره

فقط برای تعریف گواهی ها است و کاربرد دیگری ندارد.

.