دوره حرکات اصلاحی

قیمت:

۳۵,۰۰۰ تومان

سالن تیراندازی
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 7 روز
7 نفر ظرفیت باقی مانده
خرید دوره

این دوره جهت آموزش و ارایه تمرینات اصلاحی مقدماتی برای تشخیص و بازتوانی انواع ناهنجاریهای اسکلتی-عضلانی میباشد.

.