مدیریت مبتنی بر تفکر شطرنجی

قیمت:

رایگان

انجمن شطرنج وزارت علوم
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ تا ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
به زودی شروع می‌شود. از تاریخ 1400-02-25 تا 1400-02-25
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

این دوره ویژه کارکنان و مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها برنامه ریزی شده و اجرا خواهد شد.

زمان : شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/25 ساعت 9/30 الی 12/30

تذکر: روز برگزاری این برنامه از چهارشنبه مورخ 1400/02/23 به روز شنبه مورخ 1400/02/25 تغییر یافته است.

.