یادگیری آسان تکنیک های تنیس روی میز

قیمت:

رایگان

انجمن تنیس روی میز
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ تا ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

زمان برگزاری دوره

چهارشنبه ۱/۲۵

ساعت ۱۰ تا ۱۲

.