کارگاه توسعه و ترویج ورزشهاي الکترونیک در دانشگاه‌ها

قیمت:

رایگان

انجمن ورزش های الکترونیک
از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

کارگاه توسعه و ترویج ورزش‌های الکترونیک در دانشگاه‌ها

در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

.