دوره توجیهی داوری ومربیگری هندپلو

قیمت:

رایگان

انجمن شنا و نجات غریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

عنوان کارگاه: دوره توجیهی داوری ومربیگری هندپلو

زمان برگزاری: ۱۳۹۹/۱۰/۱

ساعت برگزاری ۱۳ الی ۱۶

این انجمن برای مشارکت وحضورفعال درالمپیادهای ورزش های همگانی دانشجویان کشورازسال 1398اقدام به ابداع ومعرفی رشته جدیدی بنام هندپلونموده واولین دوره مسابقات آن رانیز درهمان سال برگزارنمود.

وبیناردوره توجیهی داوری ومربیگری هندپلو

.