روانشناسی ارتقاء عملکرد در ورزش قهرمانی

قیمت:

رایگان

باشگاه آنلاین اداره کل
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
136 نفر ظرفیت باقی مانده
مشاهده دوره

روانشناسی ارتقاء عملکرد در ورزش قهرمانی

مدرس :آقای دکتر بهزاد بهزاد نیا

زمان :دوشنبه 20-تیرماه 1401

ساعت 20/30-22

.