مسابقات همگانی مجازی اسکواش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های سراسر کشور

ایجاد شده توسط مسابقات همگاني

مسابقات همگانی مجازی اسکواش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های سراسر کشور - به مناسبت دهه مبارک فجر
لینک مرتبط با آیین نامه و تصاویر مسابقه اسکواش:
با استفاده از لینک زیر میتوا
به مناسبت دهه مبارک فجر لینک مرتبط با آیین نامه و تصاویر مسابقه اسکواش: با استفاده از لینک زیر میتوانید به تصاویر آموزشی مرتبط با این مسابقه دسترسی و همچنین موارد و آیین نامه این دور از مسابقات را نیز مشاهده نمایید. لینک کوتاه: https://b2n.ir/n68304 آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺠﺎزي رشته اسکواش همگانی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ وموسسات آموزش عالی سراسر کشور مقررات فنی: ۱-ورزﺷﻜﺎران در ﻣﻨﺰل ﻳﺎ ﻓﻀﺎي آزاد ﻳﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ آﻳﺘﻢ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داده و وﻳﺪﻳﻮ را ﺑﺪون وﻳﺮاﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم در سامانه ستاو /https://setav.ir/stay-home در بخش مسابقات مربوطه بارگزاری کنند. ۲-ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﺤﻨﻪ اﺟﺮاي مسابقه ﺑﺪون ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ دورﺑﻴﻦ در ﻃﻮل ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد. ۳-برای صحت سنجی قبل از شروع مسابقه کرنومتر روشن وتا انتهای مسابقه در جلوی دوربین قرار بگیرد. 4-ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺎت نام،نام ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ،ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ را واﺿﺢ در وﻳﺪﻳﻮ اﻋﻼم ﻛﻨﻴﺪ. 5- ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در دو ﺑﺨﺶ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﺮﮔﺰار می گردد. ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه از ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه وﺟﻮد ندارد. تجهیزات مورد نیاز: 1- تک دیواره سالنهای ورزشی یا دیوار خانه یا سالنهای اسکواش 2- راکت اسکواش یا تنیس یا بدمینتون 3- توپ اسکواش تمرینی یا مسابقه ای یا تنیس یا بدمینتون قوانین ونحوه برگزاری مسابقه و امتیاز دهی: 4 دایره به قطر 50 سانتی متر در دیواره جلویی یا در دو گوشه دیوار ( دو دایره در سمت فور هند و دو دایره در سمت بک هند ) رسم می شود. فاصله اجرای ضربه 5 متر می باشد . امتیازات در داخل هر دایره در تصویر ثبت شده است. نحوه اجرا بدین شکل است که هر فرد به ترتیب اجرای دو ضربه فورهند برای دایره سمت فورهند در 20 ثانیه، دو ضربه بک هند برای دایره سمت بک هند در 20 ثانیه و حرکت پوش آپ صحیح با وزن بدن (طبق شکل ) در 20 ثانیه که جمعا 60 ثانیه زمان مسابقه می باشد. کمیته داوران نفرات برتر را انتخاب و به سه نفر برتر دختران و سه نفر برتر پسران جوایزی اهدا خواهد شد.

جهت ثبت‌نام/خرید لطفا از طریق اپلیکیشن اندروید یا پنل کاربری وب (برای کاربران iOS) استفاده کنید.

دانلود اپلیکیشن اندروید ورود به پنل کاربری‌