مسابقات همگانی مجازی ووشو دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های سراسر کشور

ایجاد شده توسط مسابقات همگاني

مسابقات همگانی مجازی ووشو دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های سراسر کشور - لینک مرتبط با آموزش فیلم مسابقه وشوو:
با استفاده از لینک زیر میتوانید به فیلم آموزشی مرتبط با این مس
لینک مرتبط با آموزش فیلم مسابقه وشوو: با استفاده از لینک زیر میتوانید به فیلم آموزشی مرتبط با این مسابقه دسترسی و همچنین موارد و آیین نامه این دور از مسابقات را نیز مشاهده نمایید. لینک کوتاه: فرم - یک (چانگ چوان) = https://b2n.ir/a52229 فرم-دو-(نانچوان) = https://b2n.ir/y15965 فرم-سه-(تایچی-چوان) = https://b2n.ir/a07266 آموزش سه فرم پایه از سه سبک اصلی ووشو برای مسابقات همگانی ووشو ویژه دانشجوهای غیر ووشوکار آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺠﺎزي رشته ووشو همگانی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و موسسات آموزش عالی سراسر کشور مقررات عمومی و فنی: 1- ورزﺷﻜﺎران در ﻣﻨﺰل ﻳﺎ ﻓﻀﺎي آزاد ﻳﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ سه فرم مقدماتی را اﻧﺠﺎم داده و وﻳﺪﻳﻮ را ﺑﺪون وﻳﺮاﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم در سامانه ستاو بارگزاری کنند. 2- هر شرکت‌کننده تنها مجاز به ارسال یک فیلم که شامل سه اجرا با زمان کمتر از یک دقیقه و حجم کمتر از ۲۰ مگابایت می باشد. 3- فیلمبرداری باید از روبرو باشد به نحوی که دوربین به صورت ثابت نصب شود تا تمام بدن در حین اجرای تکنیک‌ها واضح و قابل تشخیص برای داوران باشد. 4- ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺎت نام، نام ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ را واﺿﺢ در وﻳﺪﻳﻮ اﻋﻼم ﻛﻨﻴﺪ. 5- کلیه دانشجویان علاقمند می‌توانند با استفاده از فیلم آموزشی ارائه شده در سامانه اداره کل در مسابقات شرکت کنند .( بجز دانشجویانی که دارای عناوین قهرمانی کشوری در بخش تالو ووشو هستند.) 6- هرگونه تغییر در فیلم (تدوین و مونتاژ) باعث حذف بازیکن از مسابقات خواهد شد. 7- فیلم آموزشی در سامانه اداره کل تربیت بدنی گنجانده شده است. 8- ورزشکاران می بایست با پوشش مناسب بخصوص دانشجویان دختر بارعایت شئونات اسلامی به اجرای فرم بپردازند. 9- ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در دو ﺑﺨﺶ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﺮﮔﺰار می گردد. 10- ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه از ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه وﺟﻮد ندارد. قوانین ونحوه برگزاری مسابقه و امتیاز دهی: هر ورزشکار می بایست سه فرم مشخص شده که فرم اول پاییه از سه سبک ووشو (چانگ چوان ، نانچوان و تایچی چوان )می باشد را با توقف کوتاه بین هر فرم پشت سر هم اجرا نماید. ورزشکارانی از نمره بالاتری برخوردار خواهند شد که : 1- هر فرم را بدون توقف اجرا کنند. ( توقف کوتاه بین هرفرم و شروع هر فرم با ادای احترام ووشو) 2- استقرار ها را طبق شرایط ذکر شده در فیلم آموزشی اجرا کنند. 3- هیچ حرکت اضافه ای بجز تکنیک های ذکر شده نداشته باشند.( حتی قدم اضافه و یا لغ خوردن) 4- اجرا از سرعت، قدرت و استایل مناسبی برخوردار باشد. 5- نمره نهایی اجرای ورزشکار میانگین نمره های سه فرم خواهد بود. ایجاد شده توسط: محمد فتحی راد

جهت ثبت‌نام/خرید لطفا از طریق اپلیکیشن اندروید یا پنل کاربری وب (برای کاربران iOS) استفاده کنید.

دانلود اپلیکیشن اندروید ورود به پنل کاربری‌